Op Koers Online voor kinderen met kanker

Doel van het onderzoek

Tot enige tijd geleden vonden de Op Koers groepscursussen uitsluitend in het Emma Kinderziekenhuis AMC plaats, waardoor het bereik van de doelgroep beperkt was. De ervaring leert dat vooral jongeren (adolescenten) te weinig tijd hebben om voor de cursus naar het ziekenhuis te gaan. Om beter aan te sluiten bij hun leefwereld wilden wij via internet meer jongeren bereiken. In samenwerking met het Trimbos instituut kon www.opkoersonline.nl worden ontwikkeld voor jongeren met kanker in de voorgeschiedenis. Hierbij werd de inhoud van het face-to-face programma en de website omgeving van een chatprogramma ontwikkeld door het Trimbosinstituut (Grip-op-je-dip) samengebracht.

Hoe voeren we het onderzoek uit

In de periode van oktober 2009 tot en met juli 2010 heeft het pilot onderzoek naar deze cursus Op Koers Online plaatsgevonden. In totaal werden 6 online cursussen gegeven.

Resultaten

  • De belangrijkste uitkomst van dit pilot-onderzoek is dat het online aanbieden van de cursus Op Koers voor jongeren die behandeld zijn voor kanker zeer goed haalbaar is. Zowel cursisten als cursusleiders waren erg positief over de online cursus. Cursisten gaven de totale cursus een gemiddeld rapportcijfer van 8.2. Cursisten waren zeer gemotiveerd en de drop-out rate was extreem laag, zeker in vergelijking met andere online interventies voor jongeren. Het aanbod is daarnaast ook succesvol gebleken vanwege het feit dat jongeren van verschillende kinderoncologische centra deelnamen. Centrumoverstijgend werken middels een online aanbod blijkt dus goed haalbaar in de praktijk.
  • Een andere belangrijke uitkomst was het gebrek aan tijd binnen de sessies. De cursisten gaven aan dat er binnen de cursus meer tijd moest zijn voor een aantal onderwerpen uit het programma. Vooral de late effecten van (de behandeling voor) kanker, pesten en schelden met kanker kwamen tijdens de pilot cursussen niet altijd voldoende aan bod. Door uitbreiding van de cursus van 6 naar 8 bijeenkomsten is meer ruimte gecreëerd om deze onderwerpen voldoende te kunnen behandelen.

Betekenis voor de zorg

Er hebben nog niet genoeg jongeren meegedaan aan de cursus om het effect van de cursus vast te kunnen stellen. Langere follow-up metingen en een controlegroep zijn nodig om mogelijk preventieve effecten van de cursus aan te kunnen tonen.

Tot op heden hebben wij uitsluitend een chatcursus voor jongeren die behandeld zijn voor kanker kunnen realiseren. Onze wens is een soortgelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren met andere chronische aandoeningen en hun familieleden.

Klik HIER om een artikel te lezen over Op Koers Online voor kinderen met kanker.

Onderzoeksteam