Jong volwassenen met een Wajong uitkering

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van inzicht in:

  • de psychosociale ontwikkeling/levensloop en het welbevinden van Wajongeren opgegroeid met een somatische aandoening
  • voorspellende factoren van arbeidsparticipatie

Hoe voeren we het onderzoek uit

Op basis van interviews en focusgroepen met Wajongeren zijn vragenlijsten geselecteerd over de volgende onderwerpen: psychosociale ontwikkeling/levensloop, kwaliteit van leven, angst en depressie, ziektecognities, transitie in de zorg, werkmotivatie.

Alle jongvolwassenen in de leeftijd van 22-31 jaar die in 2003 en 2004 een Wajong-uitkering hadden aangevraagd op grond van een somatische aandoening of beperking, zijn uitgenodigd voor het EMWAjong-onderzoek. Wajongeren met bijkomende verstandelijke beperkingen, psychiatrische problematiek of ‘geen duurzaam benutbare mogelijkheden’ zijn geëxcludeerd. Er werkten ruim 400 Wajongeren mee aan het onderzoek.

Resultaten

  • Wajongeren met een somatische aandoening hebben een ongunstige levensloop. Zij behalen psychosociale ontwikkelingsmijlpalen niet of later dan gezonde leeftijdsgenoten.
  • De kwaliteit van leven van de Wajongeren is lager dan die van gezonde leeftijdsgenoten en zij hebben meer gevoelens van angst en depressie.
  • De psychosociale ontwikkeling van somatisch zieke jongvolwassenen zonder Wajonguitkering is beter dan die van somatisch zieke jongvolwassenen met Wajonguitkering.
  • Succesvolle Wajongeren – succesvol in termen van 6 maanden aaneengesloten 12u per week werken of ooit 12u per week gewerkt hebben – hebben een betere kwaliteit van leven en minder gevoelens van depressie en hulpeloosheid vanwege hun ziekte, een sterker zelfbeeld en een hogere werkmotivatie dan niet-succesvolle Wajongeren.
  • Een gunstig of stabiel ziektebeloop, een lage fysieke impact van de ziekte en een hoge werkmotivatie houden verband met succesvolle arbeidsparticipatie van Wajongeren met een somatische aandoening.

Betekenis voor de zorg

Systematische aandacht voor de psychosociale ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren die opgroeien met een somatische aandoening dient deel uit te maken van de behandeling; nodig om hun kansen op succesvolle participatie in de maatschappij te vergroten. Het Emma Kinderziekenhuis AMC wil in een vroeg stadium aandacht besteden aan (arbeids)participatie als onderdeel van de zorg.

Klik HIER om het EMWAjong rapport te downloaden of neem contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl.

Op de dag van de arbeid, 1 mei 2015, promoveert Eefje Verhoof op haar proefschrift 'Consequences of success in pediatrics; young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood.

Klik HIER voor het online proefschrift.

Onderzoeksteam