Kinderen die te vroeg geboren zijn

Doel van het onderzoek

Doel van deze studie is om de ontwikkeling van zeer prematuur geboren kinderen op de leeftijd van 5 jaar te beschrijven, om te beschrijven hoe het met ouders van 5-jarige zeer te vroeg geboren kinderen gaat en om te onderzoeken of er risicofactoren voor ontwikkelingsproblemen geïdentificeerd kunnen worden.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Dit is een single center cross-sectioneel (en gedeeltelijk longitudinaal) cohort onderzoek onder 104 prematuur geboren kinderen (met een zwangerschapsduur minder dan 30 weken en/of geboortegewicht van onder de 1000 gram) en 95 op tijd geboren controle kinderen.

Resultaten

  • Bijna 75% van prematuur geboren kinderen tegenover 25% van de controle kinderen heeft minimaal één probleem op het gebied van motoriek, neurologie, intelligentie en/of gedrag. Bijna 40% van de premature kinderen en 10% van de controle kinderen heeft minimaal een ernstig probleem.
  • Problemen op het gebied van intelligentie en gedrag hangen samen met premature geboorte in combinatie met een laag opleidingsniveau van ouders.
  • Cognitieve ontwikkeling bij prematuur geboren kinderen op de leeftijd van 2 en 3 jaar voorspelt cognitieve ontwikkeling en met name de ontwikkeling van de verbale intelligentie op de leeftijd van 5 jaar. Performale intelligentie en verwerkingssnelheid worden minder goed voorspeld.
  • Ouders van prematuur geboren kinderen ervaren een hogere kwetsbaarheidsbeleving hun kinderen dan ouders van op tijd geboren kinderen. Een hogere kwetsbaarheidsbeleving van het kind door de moeder voorspelt gedragsproblemen bij het kind.
  • Moeders van premature kinderen (met name moeders met een laag opleidingsniveau) ondersteunen hun kind (met name als er sprake is van ernstige ontwikkelingsproblemen) minder in hun autonomie ondersteunden dan moeders van op tijd geboren kinderen.

Betekenis voor de zorg

Het is van belang om ook op 5-jarige leeftijd kinderen uit te nodigen voor een follow-up onderzoek. Er is behoefte aan intensieve preventieve interventies voor zeer te vroeg geboren kinderen.

Onderzoeksteam