QLIC-ON voor kinderen met kanker

Doel van het onderzoek

Het hoofddoel van de QLIC-ON studie is het onderzoeken van de effectiviteit van een interventie waarbij een Kwaliteit van Leven (KvL) PRO (het QLIC-ON PROfiel) tijdens een kinderoncologisch consult gebruikt wordt.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Tijdens een controleperiode, waar 99 kinderen uit verschillende centra aan meewerkten, werden allen vragenlijsten ingevuld. De arts ontving geen inzicht in de gegevens. De interventieperiode bestond uit een groep van 94 kinderen of ouders die de KvL vragenlijst in de wachtkamer invulden. Deze keer werd het QLIC-ON PROfiel wel aan de kinderoncoloog, het kind en de ouder meegegeven, zodat het besproken kon worden tijdens het consult. Alle deelnemers vulden na afloop van de consulten (evaluerende) vragenlijsten in. De effectiviteit van het QLIC-ON PROfiel werd gemeten door middel van de uitkomstmaten communicatie over KvL domeinen, signalering van KvL problemen, KvL van het kind, het aantal psychosociale verwijzingen, het type besproken psychosociale onderwerpen en tevredenheid met communicatie.

Resultaten

  • PROs in de klinische praktijk zorgen voor een toename van het signaleren en bespreken van psychosociale problemen.
  • De PRO interventie is zorgvuldig ontwikkeld, waarbij gebruik is gemaakt van innovatieve methodieken wat betreft het ontwerp en gebruik van de PRO.
  • Positieve effecten werden gevonden voor communicatie en signalering van psychosociale problemen.

Betekenis voor de zorg

Het QLIC-ONderzoek is de eerste studie de die effectiviteit van PROs over KvL in de klinische pediatrische oncologiepraktijk onderzocht heeft. Aanbevolen wordt PROs te implementeren in de pediatrische oncologische praktijk. Hiermee is inmiddels gestart.

Onderzoeksteam