Samen Op Koers groepscursussen

Doel van het onderzoek

Opgroeien met een chronische ziekte zoals astma, diabetes of de ziekte van Crohn, heeft naast invloed op de fysieke ontwikkeling ook invloed op de psychosociale ontwikkeling een kind. Om psychosociale problemen, zoals angst en somberheid, te voorkomen en behandelen zijn (preventieve) interventieprogramma's nodig. Op Koers is zo'n programma. Het doel van de Op Koers cursus is om kinderen in een groep vaardigheden aan te leren die ze kunnen gebruiken in moeilijke situaties rondom hun ziekte en de sociale weerbaarheid te vergroten. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het psychosociale functioneren van kinderen die Op Koers hebben gevolgd, verbetert in vergelijking met kinderen die deze cursus niet hebben gevolgd. Ten tweede is onderzocht of het toegevoegde waarde heeft als de ouders ook een interventie krijgen aangeboden.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Aan dit onderzoek hebben 194 gezinnen deelgenomen uit zeven verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in een randomized controlled design, wat betekent dat deelnemers werden geloot over 3 condities; Op Koers (alleen kindcursus), Op Koers met aanvullende oudercursus, en een wachtlijst conditie. Het effect van de cursussen op het psychosociaal functioneren werd vergeleken op de middellange (6 maanden) tot lange termijn (12 maanden). Uitkomstmaten waren: internaliserende problemen (angst en depressie), externaliserende problemen (opstandig/agressief gedrag) en ziekte gerelateerde vaardigheden (informatie zoeken, relaxatie, sociale competentie, therapietrouw en positief denken).

Resultaten

  • Deelname aan Op Koers had over het algemeen een positief effect op het psychosociaal functioneren en het toepassen van ziektegerelateerde vaardigheden.
  • De oudercursus had een meerwaarde op een aantal psychosociale uitkomsten (internaliserende/externaliserende problemen, informatie zoeken en sociale competentie).
  • Van de families in de wachtlijst groep heeft gedurende het onderzoek 74% andere psychologische hulp gezocht.

Betekenis voor de zorg

Nu de effectiviteit is aangetoond, wordt Op Koers de komende jaren geïmplementeerd in andere behandelcentra voor kinderen met een chronische ziekte.

Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin Linde Scholten uitlegt wat haar onderzoek inhoudt:

 

 

Onderzoeksteam