Kinderen 2-18 jaar - SDQ

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ ) – Ouderversie voor kinderen (2 t/m 18 jaar)

Achtergrond van het onderzoek
Vroege opsporing van psychosociale problemen bij kinderen is van belang om tijdig hulp te kunnen bieden. De ouderversie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is geschikt voor monitoring en screening in de kindergeneeskundige praktijk omdat het een korte vragenlijst is die psychosociaal functioneren meet in een brede leeftijdsrange, 2 t/m 18 jaar.
De SDQ bestaat uit 25 vragen onderverdeeld in vijf schalen: Emotionele symptomen, Gedragsproblemen, Hyperactiviteit en aandachtsproblemen, Problemen met leeftijdsgenoten,  Prosociaal gedrag. Samenvattende scores kunnen worden berekend voor: Internaliserend gedrag, Externaliserend gedrag en Totaal problemen.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek had tot doel Nederlandse normgegevens te verzamelen voor de ouderversie van de SDQ voor kinderen van 2 t/m 18 jaar.

Uitvoering en Resultaten
Met hulp van TNS NIPO is uit de algemene Nederlandse bevolking een steekproef getrokken van 1947 ouders van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar. In totaal hebben 1174 (60.3%) ouders de SDQ ingevuld.
- Normscores (gemiddelde, mediaan, %  met score in klinische range) zijn berekend in vier leeftijdscategorieën, naar geslacht: 2 t/m 3 jaar, 4 t/m 5 jaar, 6 t/m 11 jaar, 12 t/m 18 jaar.
- In de leeftijdscategorieën 2 t/m 3 jaar en 4 t/m 5 jaar konden niet alle schaalscores  en samenvattende scores worden berekend vanwege onvoldoende interne consistentie (Cronbach’s alfa coëfficient).

Betekenis voor de zorg
De beschikbaarheid van SDQ normgegevens maakt screening en monitoring van psychosociaal functioneren mogelijk in de klinische praktijk van de kindergeneeskunde. Tevens biedt de beschikbaarheid van de normgegevens mogelijkheden voor onderzoek naar psychosociaal functioneren van kinderen die opgroeien met een chronische ziekte.

Onderzoeksteam