Over ons

De Psychosociale Afdeling

De Psychosociale Afdeling is een onderafdeling van de afdeling Kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Bij de PSA werken in de patiëntenzorg psychologen, medisch maatschappelijk werkers en pedagogisch medewerkers. Patiënten en familieleden worden begeleid tijdens opname op de klinische afdelingen of worden poliklinisch verwezen. Ook zijn er onderzoekers verbonden aan de afdeling. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan de zorg van het zieke kind.

Het werk van de psychologen richt zich op psychodiagnostiek, advisering en behandeling van kinderen met lichamelijke klachten, waarbij tevens de ouders en soms het hele gezin betrokken worden. Te denken valt aan vragen over: de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind; emotionele- en gedragsproblemen in relatie tot ziekte en/of lichamelijke klachten; problemen in het omgaan met ziekte binnen het gezin, op school en in contacten buiten het gezin.

De medisch maatschappelijk werkers richten zich op ondersteuning en begeleiding van de ouders bij het aanpassen aan de ziekte en de behandeling van hun kind (ouderbegeleiding). Ook verzamelen zij gegevens over de gezinssituatie, voor zover deze van belang is voor een goede zorg aan het kind (sociale diagnostiek). Voorts bemiddelen en adviseren zij bij praktische problemen in relatie tot de medische verzorging van het kind, bijvoorbeeld bij problemen die gerelateerd zijn aan het werk van de ouders of aan de ziektekostenverzekering die de ouders hebben gesloten. De maatschappelijk werkers verwijzen de ouders, waar nodig, naar andere hulpverlenende instanties.

Pedagogisch medewerkers zijn gericht op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en de opvoeding, als gevolg van ziekte en behandeling tijdens de opname van het kind. De pedagogisch medewerker levert een bijdrage in de dagelijkse zorg van het kind en bereidt kind en ouders voor op onderzoeken en ingrepen. Voorts helpt zij het kind bij de verwerking van ziekenhuiservaringen door spel, gesprekken en ontspannende activiteiten. Door middel van observatie levert zij een bijdrage in het vaststellen van een behandelingsplan met inachtneming van de pedagogische aspecten. Observatie van het kind vindt onder andere plaats in de speelkamer, waar individueel en groepsgewijs wordt gewerkt.

Op de PSA wordt eigen onderzoek geïnitieerd, maar wordt ook in samenwerking met verschillende afdelingen onderzoek uitgevoerd of ondersteuning geboden bij onderzoeksvragen. Onderzoekers verbonden aan de afdeling werken aan doorgaans op specifieke projecten.