Psychosociale Afdeling

De Psychosociale Afdeling (PSA) is een onderafdeling van de afdeling Kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis AMC. De twee kerntaken van de PSA zijn patiëntenzorg en onderzoek. Deze site geeft informatie over het onderzoek en de producten die daaruit voorkomen. Hieronder beschrijven we wie er bij de PSA in de patiëntenzorg werken en wat we op de PSA doen.

Bij de PSA werken in de patiëntenzorg psychologen, medisch maatschappelijk werkers en pedagogisch medewerkers. Kinderen en familieleden worden begeleid tijdens opname op de klinische afdelingen of worden poliklinisch verwezen. Ook zijn er onderzoekers verbonden aan de afdeling. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan de zorg van het zieke kind.

Het werk van de psychologen richt zich op psychodiagnostiek, advisering en behandeling van kinderen met lichamelijke klachten, waarbij tevens de ouders en soms het hele gezin betrokken worden. Te denken valt aan vragen over: de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind; emotionele- en gedragsproblemen in relatie tot ziekte en/of lichamelijke klachten; problemen in het omgaan met ziekte binnen het gezin, op school en in contacten buiten het gezin.

De medisch maatschappelijk werkers richten zich op ondersteuning en begeleiding van de ouders bij het aanpassen aan de ziekte en de behandeling van hun kind (ouderbegeleiding). Ook verzamelen zij gegevens over de gezinssituatie, voor zover deze van belang is voor een goede zorg aan het kind (sociale diagnostiek). Voorts bemiddelen en adviseren zij bij praktische problemen in relatie tot de medische verzorging van het kind, bijvoorbeeld bij problemen die gerelateerd zijn aan het werk van de ouders of aan de ziektekostenverzekering die de ouders hebben gesloten. De maatschappelijk werkers verwijzen de ouders, waar nodig, naar andere hulpverlenende instanties.

Pedagogisch medewerkers zijn gericht op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en de opvoeding, als gevolg van ziekte en behandeling tijdens de opname van het kind. De pedagogisch medewerker levert een bijdrage in de dagelijkse zorg van het kind en bereidt kind en ouders voor op onderzoeken en ingrepen. Voorts helpt zij het kind bij de verwerking van ziekenhuiservaringen door spel, gesprekken en ontspannende activiteiten. Door middel van observatie levert zij een bijdrage in het vaststellen van een behandelingsplan met inachtneming van de pedagogische aspecten. Observatie van het kind vindt onder andere plaats in de speelkamer, waar individueel en groepsgewijs wordt gewerkt.

Op de PSA wordt eigen onderzoek geïnitieerd, maar wordt ook in samenwerking met verschillende afdelingen onderzoek uitgevoerd of ondersteuning geboden bij onderzoeksvragen. Onderzoekers verbonden aan de afdeling werken doorgaans op specifieke projecten.  

Onze groep is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe interventies en het vinden van toepassingen om de zorg voor zieke kinderen en hun familieleden verder te verbeteren. De komende jaren willen we ons inzetten om vroegtijdige herkenning van problemen verder te realiseren. Hierbij maken we in toenemende mate gebruik van webbased toepassingen. Een voorbeeld hiervan is de digitale methode KLIK om systematisch de ontwikkeling van chronische zieke kinderen in beeld te brengen en hier aandacht aan te besteden in de klinische praktijk (www.hetklikt.nu). Ook zullen we (online) interventies voor chronisch zieke kinderen verder ontwikkelen en evalueren om kinderen te helpen om te leren gaan met hun chronische aandoening. Onze ambitie is om dit ook te realiseren voor ouders en broertjes en zusjes.

Help mee! Draagt u onze groep een warm hart toe en wilt u ons steunen met een financiële bijdrage? Het geeft ons de mogelijkheid nieuwe projecten op te starten. U maakt kinderen met een chronische ziekte en hun familieleden blij met uw gift! Klik HIER als u een bijdrage wilt leveren.